Sobre la professió

cat / cast

Què és?

L’Artteràpia és una disciplina de treball amb les persones, a on es desenvolupen les seves capacitats a partir de l’experiència creativa.

És utilitzant els diferents llenguatges artístics com a mediadors, i amb la relació-intervenció de l’artterapeuta, que la persona pot fer un procés de creixement personal tant per resoldre algunes dificultats individuals, com per fer la recerca d’aquelles parts d’un mateix que, massa vegades, passen desapercebudes o resten amagades.

És així doncs que l’enfocament del treball personal és orientat en la salut emocional, cap a una integració emocional de la persona.

L’Artteràpia a Catalunya

L’Artteràpia va arribar a Catalunya l’any 1999 just en el moment en què a Gran Bretanya (país pioner en aquesta pràctica) es reconeixia oficialment amb el grau universitari i amb el seu propi col·legi professional i, tanmateix, formant part de la sanitat pública del país. Els recorreguts en els diferents països a on l’Artteràpia té presència són ben diferents (França, Estats Units, Canadà, Alemanya, Israel, etc.) i aquí a casa nostra, tot i portar ja uns quants anys en actiu, el reconeixement oficial encara no hi és, però ja és considerada una professió ben remarcable per a moltes institucions socials, educatives i sanitàries que requereixen els serveis d’artterapeutes professionals.

Formació professional

És així que a l’estat espanyol l’artterapeuta professional és una persona amb estudis universitaris de qualsevol branca, i que posteriorment ha fet la formació en algun dels màsters universitaris que s’ofereixen. Actualment a Catalunya tenim el Màster Integratiu en Artteràpia de la Universitat de Girona amb 2.250 hores i 90 ECTS i que incorpora 300 hores de pràctiques en empreses i institucions públiques i privades.

La formació d’aquest màster de la Universitat de Girona és molt completa i reconeguda i, al tractar-se d’una formació professionalitzadora, atrau un gran nombre de persones vingudes de tot arreu. En els darrers anys s’hi han inscrit alumnes d’Argentina, Grècia, Perú, Nicaragua, França, Suècia i de molts altres punts de l’estat espanyol. Ara bé en acabar els estudis de Màster si l’alumne vol exercir com a artterapeuta professional, haurà de mantenir l’exigència i el rigor de treball que ja ha tingut mentre s’ha format.

L’Artterapeuta

Així doncs, l’artterapeuta, un cop finalitzada la seva formació reglada haurà de continuar fent:

  • Seminaris de formació teòrica.
  • Supervisar la seva pràctica professional.
  • Mantenir un fer amb allò creatiu.
  • Mantenir la seva pròpia teràpia personal.

Aquests aspectes són fonamentals perquè l’artterapeuta pugui exercir amb responsabilitat ètica professional, d’acord amb allò que proposa l’Artteràpia.

Cal no oblidar que es treballa amb persones i el treball amb la persona sempre demana d’un tipus d’escolta diferenciat, d’un tipus de disponibilitat i d’un tipus de saber fer i sostenir a l’altre. És així que el rigor en el treball és important i com a professional ha de mantenir-se en un reobrir i repensar els fonaments de l’Artteràpia per també poder créixer com a professional i enriquir i madurar la seva pròpia praxis.

Per poder mantenir aquest rigor en el treball l’artterapeuta que exerceixi haurà d’estar inscrit en alguna de les associacions professionals d’artterapeutes que conformen la Federació Espanyola d’Associacions Professionals d’Artterapeutes (FEAPA) entitat que, ara per ara, regula i protegeix la professió de pràctiques inadequades i actua com a agent màxim en la seva regulació.


cast

¿Qué es?

El Arteterapia es una disciplina de trabajo con las personas, donde desarrollan sus capacidades a partir de la experiencia creativa.

Es utilizando diferentes lenguajes artísticos como mediadores, y con la relación-intervención del arteterapeuta, que la persona puede hacer un proceso de crecimiento personal tanto para resolver algunas dificultades personales, como para hacer investigación de aquellas partes de uno mismo que, a veces, quedan desapercibidas o quedan escondidas.

Es así pues que el enfoque del trabajo personal está orientado en la salud emocional para una integración emocional de la persona.

El Arteterapia en Cataluña

El Arteterapia llegó a Cataluña el año 1999 justo en el momento en qué en Gran Bretaña (país pionero en esta práctica) se reconocía oficialmente como un grado universitario y con su propio colegio profesional, como también formando parte de la sanidad pública del país. Los recorridos en los diferentes países donde el Arteterapia tiene presencia son bien distintos (Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Israel etc.) y aquí aunque llevamos ya unos años en activo, su reconocimiento oficial todavía no está, pero ya está considerada una profesión remarcable para muchas instituciones sociales, educativas y sanitarias que requieren de los servicios de arteterapeutas profesionales.

Formación profesional

En el estado español el arteterapeuta profesional es una persona con estudios universitarios de cualquier ámbito, y que posteriormente ha hecho la formación en alguno de los máster universitarios que se ofrecen. Actualmente en Cataluña tenemos el Máster Integrativo en Arteterapia de la Universidad de Girona con 2.250 horas y 90 ECTS, que incorpora 300 horas de prácticas en empresas e instituciones públicas y privadas.

La formación de este máster de la Universidad de Girona es muy completa y reconocida y, al tratarse de una formación profesionalizadora, atrae a un gran nombre de persona venidas de diferentes lugares. En los últimos años se han inscrito alumno de Argentina, Grecia, Perú, Nicaragua, Francia, Suecia y de muchos otros puntos del estado español. Ahora bien, al terminar los estudios del Máster si el alumno quiere ejercer como arteterapeuta profesional tendrá que mantener la exigencia y el rigor de trabajo que ya ha tenido mientras se ha formado.

El Arteterapeuta

Así pues, el arteterapeuta, una vez finalizada su formación reglada tendrá que continuar haciendo:

  • Seminarios de formación teórica.
  • Supervisar su práctica profesional.
  • Mantener un hacer con lo creativo.
  • Mantener su terapia personal.

Estos aspectos son fundamentales para que el arteterapeuta pueda ejercer con responsabilidad ética-profesional, de acuerdo con lo que propone el Arteterapia.

No hay que olvidar que se trabaja con personas y el trabajo con la persona siempre pide de un tipo de escucha diferenciado, de un tipo de disponibilidad y de un tipo de saber hacer y sostener al otro. Así que el rigo en el trabajo es importante y como profesional tiene que mantener un reabrir y repensar los fundamentos del Arteterapia para también poder crecer como profesional y enriquecer y madurar su propia praxis.

Para poder mantener este rigor en el trabajo el arteterapeuta que ejerza tendrá que estar inscrito en alguna de las asociaciones profesionales de arteterapeutas que conforman la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapeutas (FEAPA) entidad que, por ahora, regula y protege la profesión de prácticas inadecuadas y actúa como agente máximo en su regulación.